GDPR

Behandling av personuppgifter

För att kunna uppfylla rättsliga skyldigheter (såsom skyldigheter enligt bokförings- och skattelagstiftningen) behandlar Idnite AB, i egenskap av personuppgiftsansvarig, nödvändiga personuppgifter. De personuppgifter som kan komma att behandlas för detta ändamål är ditt namn, personnummer, folkbokförings-/fakturaadress, telefonnummer, e-postadress samt uppgifter som är kopplade till förfrågningar eller liknande kontakt med Idnite AB, samt de uppgifter som lagras i cookies på vår webbplats. Idnite AB vidtar tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda de personuppgifter som Idnite AB behandlar, avseende dig. Dina uppgifter kommer inte att lämnas ut till tredjepart i marknadsföringssyfte. I det fall du godkänt att ta emot våra nyhetsbrev kommer din e-postadress att användas vid utskick om nyheter och erbjudanden, från oss. Externa leverantörer kan få tillgång till dina personuppgifter enbart för att uppfylla rättslig skyldighet eller för att upprätthålla, eller tillämpa våra försäljningsvillkor.

Du som är registrerad äger rätt att begära registerutdrag, för att kunna kontrollera vilken information som finns registrerad. Personuppgiftsansvarig är skyldig att på begäran av den registrerade, rätta uppgifter som är felaktiga, ofullständiga eller missvisande. Du kan givetvis inkomma med synpunkter avseende personuppgiftsbehandlingen till Idnite AB, men du har även rätt att inkomma med klagomål till Datainspektionen. Den registrerade har också rätt att på begäran få sina uppgifter raderade. Personuppgifter som är nödvändiga att spara kommer att sparas i tre (3) år, eller så länge ett ärende pågår. Personuppgifter som är nödvändiga att spara enligt bokföringslagen kommer att sparas i tio (10) år från utgången av det kalenderår då aktuellt räkenskapsår avslutas. Du ger vid beställning ditt samtycke till behandlingen av personuppgifterna i enlighet med ovanstående.